Lleis d’educació

El nostre sistema educatiu es basa en tres Lleis d’Educació. La darrera Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQUE) i el text consolidat de les anteriors: Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE) i Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació (LODE)

 

Anuncios

Reial Decret 562/2017, de 2 de juny.

En el BOE del dia 3 de juny, s’ha publicat el Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, d’acord amb allò disposat en el Reial Decret-Llei  5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari de implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf

El meu esboç

En principi, este projecte seria un bloc educatiu on poder parlar d’allò que fem a l’aula. Al treballar amb xiquets es produeixen diàriament moltes anècdotes que m’ agradaria compartir amb les famílies, i que per falta de temps, sembla una faena impossible.

Eixe és el principal objectiu del bloc, apropar les famílies a l’aula o la mestra a casa, quasi, quasi com si els alumnes s’emportaren la mestra en la motxilla.

També m’agradaria que funcionara com a un banc de recursos, on puga centralitzar els que utilitze en la meua faena diaria.

El mapa mental que serveix com a planificació del meu bloc és el següent:

https://www.goconqr.com/es-ES/p/8928198

Ja quasi està.

Estem a Xàtiva, en la 3º sessió presencial del curs de creació d’un bloc com a recurs educatiu, i sóc incapaç de teclejar res sense llegir-me i rellegir-me els tutorials que ens ha lliurat el mestre.

Arribarà el dia que puga publicar alguna cosa sense repassar una i altra volta els papers?

Espere que si, i que siga abans de la jubilació!